Suche
Close this search box.

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Reisevermittlung / Nutzungsbedingungen

Versie 01-2024

Deze reisbemiddelingsvoorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen de klant en de bemiddelaar, Rederij van Linschoten.

1. Bemiddelingsovereenkomst

1.1 Rederij van Linschoten regelt en reserveert deelname aan zeilreizen voor klanten bij touroperators / scheepseigenaren. Rederij van Linschoten verleent bij deze activiteit geen eigen diensten, d.w.z. zij is zelf geen touroperator. In plaats daarvan treedt zij op als agent namens en voor rekening van diverse derden, hierna te noemen organisatoren. De overeenkomst voor de geboekte dienst wordt derhalve uitsluitend gesloten tussen de klant en de organisator. Tussen Rederij van Linschoten en de klant komt slechts een agentuurovereenkomst tot stand, die de inkoop van diensten van diverse derde dienstverleners omvat.
1.2 De bemiddelingsovereenkomst komt tot stand zodra de klant na zijn inschrijving een boekingsbevestiging/factuur van Rederij van Linschoten ontvangt en een aanbetaling van de reissom (bij kortlopende boekingen of kleine bedragen de volledige reissom) door Rederij van Linschoten is ontvangen. Met de aanbetaling/betaling van de totale reissom erkent de klant de AV Reisbemiddeling als integraal onderdeel van de reisovereenkomst.
1.3 Contractuele relaties die direct betrekking hebben op de overeengekomen dienst worden afgesloten tussen de organisator en de klant. Hiervoor gelden de algemene voorwaarden van de organisator, die bij de reisdocumenten zijn toegevoegd. Speciale regels voor zeilevenementen zijn te vinden onder punt 5.
1.4 De reisorganisator staat vermeld op de factuur.

2. Aanbieding/inschrijving

2.1 Alle aanbiedingen van Rederij van Linschoten in de vorm van flyers, advertenties of websites zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid van de betreffende organisator.
2.2 Aanmelding voor een vaartocht kan schriftelijk, mondeling of elektronisch geschieden.

3. Betalingsvoorwaarden

3.1 Rederij van Linschoten brengt geen extra kosten in rekening voor boekingen! U boekt tegen de oorspronkelijke prijzen van de scheepseigenaar/organisator.
3.2 Betaling van de prijs dient te geschieden door overmaking op de rekening van Rederij van Linschoten zoals vermeld op de boekingsbevestiging/factuur. Rederij van Linschoten blijft evenwel slechts tussenpersoon.
3.3 Het bedrag dat als aanbetaling op de reissom dient te worden voldaan, wordt door de organisator bepaald. Bij boekingen binnen 4 weken voor de start van de vaartocht is de volledige reissom direct verschuldigd. Hetzelfde geldt voor tickets voor zeilevenementen.

4. Annuleringen/wijzigingen

4.1 Op annuleringen van meerdaagse tochten en volcharters zijn de algemene voorwaarden van de Organisator van toepassing die bij de boekingsbevestiging zijn toegevoegd. Tickets voor zeilevenementen (bijv. Kieler Woche) zijn hiervan uitgesloten.
4.2 Boekingen kunnen ook aan derden worden overgedragen.

5. Zeilevenementen

5.1 Tickets voor dag- en avondtochten op zeil- of andere evenementen kunnen niet worden geannuleerd, omdat het hier gaat om geplande vrijetijdsevenementen. De kosten worden niet gerestitueerd. Tickets kunnen wel worden overgedragen aan derden.
5.2 De organisator behoudt zich het recht voor om de vaartocht te annuleren of uit te stellen wegens overmacht (bijv. storm, schipbreuk).
5.3 De organisator behoudt zich het recht voor om de vaartocht te annuleren als het aantal passagiers te laag is. In dit geval worden de kosten terugbetaald. Er kunnen geen verdere claims worden ingediend.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Rederij van Linschoten is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de eigen advies- en informatieplicht, voor zover deze niet te wijten zijn aan lichte nalatigheid.
6.2 Rederij van Linschoten is niet aansprakelijk voor gegevens, informatie en diensten verstrekt door de organisatoren of scheepseigenaren. In het bijzonder is Rederij van Linschoten niet aansprakelijk voor door de reisorganisator of scheepseigenaar aangebrachte wijzigingen in vaarschema’s of prijzen.
6.3 Voor gestolen of beschadigde bagage wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
6.4 Rederij van Linschoten is niet aansprakelijk voor het hijsen van zeilen en varen zonder gebruik te maken van motorkracht. Het zetten van de zeilen is uitsluitend ter beoordeling van de kapitein en is altijd afhankelijk van het naleven van veiligheidsvoorschriften en wind- en weersomstandigheden.
6.5 De afhandeling van eventuele storingen vindt plaats tussen de klant en de organisator. Claims wegens niet-contractuele prestaties moeten onmiddellijk en uitsluitend aan de betreffende organisator worden gericht. Indien de gegevens op de boekingsbevestiging niet voldoende zijn om de organisator te identificeren, kan alle benodigde informatie worden opgevraagd bij Rederij van Linschoten.

7. Verzekeringen

He is aan te raden een reisverzekering, annuleringsverzekering en storm-, ijs- en mistverzekering af te sluiten. De reiziger is door Rederij van Linschoten niet verzekerd tegen ongevallen, ziekte of extra reiskosten.

7. Paspoort, visa, douane, deviezen en gezondheidsvoorschriften
De klant is verantwoordelijk voor het naleven van paspoort-, visum-, douane-, deviezen- en gezondheidsvoorschriften. Alle nadelen die voortvloeien uit het niet naleven van deze voorschriften zijn voor rekening van de klant, ook als deze voorschriften worden gewijzigd nadat de boeking is gemaakt.

8. Jurisdictie

Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Dit geldt voor zover op grond van dwingende regels geen ander nationaal recht van toepassing is.

9. Algemene bepalingen / scheidbaarheidclausule

Indien enige bepaling van deze bemiddelingsvoorwaarden ongeldig is of wordt, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Hier kunt u de Algemene voorwaarden downloaden.